หลักการและเหตุผล
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ประกาศ ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ท้องฉบับใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่าข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลซึ่ง ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึง แก่กรรม โดยในกฎหมายนี้จะมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติ เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวม ทั้งบทกำหนดโทษทีเกี่ยวข้องบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรมีความเข้าใจ อย่างไร? พ.ร.บ. นี้มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรเพื่อใหผู้บริหาร หัวหน้างานได้ วางแผน ปรับตัว และ เตรียมความพร้อม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและ นําไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง 2) เพื่อให้ผู้บริหารหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้เตรียมตัวก่อนกฎหมายบังคับใช้ 3) บทบาทหน้าที่ ของแต่ละ แผนกในบริษัท และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้อง กับพรบ.

ทำไมต้องอบรมกับเรา?


หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่ทำให้บุคลากรเข้าใจและนำไปปฎิบัติได้จริง


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์s.


เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริงมี workshop กับ ซอฟแวร์

ทางผู้อบรมจะได้ลองใช้เว็บแอพพลิเคชั่น NDPP และมี staff คอยดูแลอย่างใกล้ชิด


ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร

 

หัวขอการบรรยาย


Vivamus in diam turpis. In condimentum maximus tristique. Maecenas non laoreet odio. Fusce lobortis porttitor purus, vel vestibulum libero.
1
ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data)คืออะไร ?
2
การบริหารข้อมูล ส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทําการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล
3
นายจ้างและ HR เกี่ยวข้องอย่างไร วางแผน เตรียมรับมืออย่างไร
4
นายจ้างมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคล อย่างไร
5
“สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
6
ที่ส่งผลกระทบต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ
7
ผลการฝ่าฝืน ความรับผิด ทางแพ่ง
8
ทางอาญา และบทลงโทษ

วิทยากร