ฟังก์ชั่นการใช้งาน

กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถกาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ความถี่ และผลการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

สามารถกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมตามความจาเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป


สามารถกาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบ

สามารถบันทึกผลการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยวันเวลาที่ตรวจ มาตรการที่ตรวจ ผลการตรวจ ข้อมูลรายละเอียดการตรวจ ผู้ตรวจสอบ

สามารถแนบเอกสารรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ แนวปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ

สามารถออกรายงานการตรวจสอบเพื่อส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องสนใจติดต่อ