ฟังก์ชันการใช้งาน

บันทึกรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 39โดยสามารถจัดทำรายงานเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบ ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24, 26

การปฏิเสธคำขอการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 30

การปฏิเสธคำขอการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 31


การปฏิเสธคำขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 32


การปฏิเสธการดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ตามมาตรา 33


ปฏิเสธการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 34


การปฏิเสธคำขอการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตามมาตรา 36


มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา 37(1)


กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 30-36


กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น


กิจกรรมการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ


กิจกรรมการแจ้งหรือส่งข้อมูลให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


กิจกรรมการขอความยินยอม และการยกเลิกความยินยอมแบบฟอร์มติดต่อ