ฟังก์ชันการใช้งาน

Consent Management (แบบเรียลไทม์)
การขอความยินยอมโดยใช้เทคโนโลยี cookies ที่ท่านสามารถออกแบบได้ตามต้องการทั้งรูปแบบ เนื้อหา และนำไปใช้ได้อย่างง่ายๆ

Privacy Policy Management (แบบเรียลไทม์)
ช่วยสร้างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภาษาไทย และภาษาอื่นๆ โดยสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายๆ

Data Subject Request
บริหารจัดการคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่รับคำร้อง การดำเนินการ การบันทึกประวัติกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ การแจ้งผลการดำเนินการ และรายงาน

Data Subject’s Notification
ช่วยให้เจ้าหน้าที่แจ้งหรือสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการขอความยินยอมกรณีพิเศษที่กฎหมายกำหนด

End-User Self-Service
ลดภาระเจ้าหน้าที่ และสร้าง user experience ที่ดีให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการส่งและติดตามคำร้องได้ด้วยตัวเอง

Record Keeping for Audit Trail
บันทึกรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ PDPA เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้

Security Measurement & Audit
กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และรองรับการตรวจสอบ

BI Analytic Tools
มาพร้อมกับ dashboard และรายงานต่างๆ และมี BI tool ให้ท่านสร้าง dashboard รายงาน หรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

Data Privacy Diagram
แสดงสถานะภาพและความเชื่อมโยงของข้อมูลออกมาเป็นแผนผัง Data Privacy Diagram เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลได้โดยง่าย สร้างความเข้าใจให้แก่ DC, DP และ DPO โดยมีการแสดงประเภทข้อมูลได้อย่างชัดเจน

Data Flow Diagram
แผนผังการไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจากต้นทาง ที่มีการเก็บ รวบรวม ว่าข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกนำไปประมวลผลกับบริการ และกิจกรรมใดบ้าง แสดงความเชื่อมโยงไปยังทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำลายข้อมูล ตามวงจรชีวิตของข้อมูล

Cross-Border Data Transfer Diagram
แสดงภาพการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศออกมาเป็นแผนผัง (Diagram) โดยระบุว่าประเทศปลายทางมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หรือไม่ ตามข้อกำหนดมาตรา 28 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Risk Assessment & Mitigation
เครื่องมือประเมินความเสี่ยง ความน่าจะเป็น และผลกระทบที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดตัวควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการควบคุม และความเสี่ยงคงเหลือ

Data Protection Impact Assessment (DPIA)
เครื่องมือประเมินว่าองค์กรมีการประมวลผลข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือไม่ครบทุกขั้นตอน

Compliance Report
เป็นรายงานสรุปเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติได้สอดคล้องและตรงกับกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือไม่ ซึ่งรายงานจะแสดงการเปรียบเทียบตามมาตราต่างๆของ PDPA ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามาตราใดบ้างที่ยังไม่คอมไพล์ โดยสามารถแสดงแยกเป็นแต่ละองค์กร, หน่วยงาน, บริการ และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของผลการดำเนินการ ซึ่ง NDPP สามารถตรวจสอบได้ถึง 21 มาตรา รวมทั้งหมด 86 หัวข้อ

Platinum

17,950.00 ฿ / ปี775,440.00 ฿ / 3 ปี

เริ่มต้น 17,950 บาท

สินค้าเป็นการสมัครแบบรายปี
มี 3 แบบ คือ ราย 1ปี ราย 2ปี และราย 3ปี

หมวดหมู่: