นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับบริการ Netka NDPP Product Website

ปรับปรุงล่าสุด 11 เมษายน 2565

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา”) เป็นผู้ให้บริการ “Netka NDPP Product Website” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ซึ่งมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” “ท่าน”) ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่จัดเก็บ ระยะเวลาที่จัดเก็บ บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • เว็บไซต์
 • โทรศัพท์
 • ไลน์

 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลอ่อนไหว

3. ผู้เยาว์และบุคคลที่มีข้อจำกัดเรื่องความสามารถ

ในกรณีที่คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของคุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนคุณด้วย

ในกรณีคุณมีอายุไม่เกิน 10 ปี การขอหรือให้ความยินยอมต้องให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนคุณเป็นผู้ให้ความยินยอมแทน

ในกรณีคุณเป็นบุคคลไร้ความสามารถ การขอหรือให้ความยินยอมต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ให้ความยินยอมแทน

ในกรณีคุณเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ การขอหรือให้ความยินยอมต้องให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้ให้ความยินยอมแทน

4. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร ดังนี้

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทในประเทศไทย
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการในประเทศไทย
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการในต่างประเทศ

 

5. วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลคือจะไม่ได้รับสิทธิตามที่ปรากฏในกฎหมายหรือสัญญาดังกล่าว

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผยมีดังนี้

 • หน่วยงานภายในบริษัท
 • พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ศาล

 

7. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ปีหลังจากที่คุณให้ความยินยอมล่าสุด เมื่อครบกำหนดเราจะดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ด้วยการเข้ารหัส อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะถูกถอดรหัสเพื่อระบุตัวคุณในกรณีที่มีการร้องขอหรือมีคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือศาล

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แม้ว่าคุณเคยยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว คุณสามารถใช้สิทธิตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม
 • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

คุณสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยส่งคำร้องด้วยตัวเองที่ แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ เราจะแจ้งผลการดำเนินการ รวมถึงแจ้งเหตุผลที่เราปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของคุณ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอใช้สิทธิจากคุณ โดยเราจะแจ้งสถานะ รายละเอียด และผลการดำเนินการทางอีเมลของคุณเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

9. ผลกระทบหากไม่ยินยอมให้จัดเก็บข้อมูล

        

 • เนื่องดัวยบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการให้บริการ หากคุณไม่ให้ความยินยอมบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้บริการได้ หรือใช้ได้ได้บางส่วน หรือใช้งานมีปัญหา และโปรดเห็นนโยบายคุกกี้ของเราเพื่อทราบผลกระทบต่างๆ ที่จะมีจากการปิดการใช้คุกกี้ในบริการของเรา

 

 

 

10. การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ โดยมีการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการเทียบกับตัวชี้วัด และมีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณมั่นใจว่าบริการของเรามีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนั้นแล้วเรายังมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเทคโนโลยีและกาลเวลา

 

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เมื่อมีวัตถุประสงค์ใหม่หรือมีความจำเป็นเพื่อให้บริการดีขึ้นหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเราจะขอความยินยอมจากคุณทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบาย

 

12. รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิ ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

        

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        

 

 

ข้อสงวนสิทธิ์

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ฉบับนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ คุณไม่สามารถทำซ้ำข้อมูลใดๆ จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข หรือส่งต่อ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ โดยไม่แจ้งบริษัท และได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร