พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA

หากองค์กรของท่านมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นๆได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อนำไปใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล องกรค์ของท่านมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, B.E.2562) พ.ศ. 2562บังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. 2565

มีผลทำให้นักการตลาดออนไลน์ต้องปฎิบัติดังนี้

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

Data Subject หรือเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นๆได้ อาทิข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หรือรวมถึง ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ข้อมูลเหล่านี้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลมีหน้าที่ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กำหนดให้ต้องทำการขอความยินยอม (Consent) ให้เจ้าของข้อมูลสมัครใจยินยอม ให้ผู้ควบคุมข้อมูล (OPD) นำไปใช้หรือประมวลผลข้อมูลได้

ขอความยินยอมผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Cookies Banner)

ต้องดำเนินการขอความยินยอมจากผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูล ด้วยการจัดทำ Cookies Banner เพื่อขอความยินยอมจากจากผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูลก่อน จึงจะนำข้อมูลไปใช้ได้

สร้างหน้านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง จัดเก็บที่ใด ระยะเวลาจัดเก็บ นำไปใช้อย่างไร เป็นต้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่ยินยอมให้จัดเก็บว่ามีความปลอดภัย และถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์

สร้างนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายคุกกี้คือการอธิบายว่าเว็บไซต์ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อที่จะจดจำผู้เข้าชมเว๊บไซต์อย่างไร นโยบายนี้อธิบายว่าคุกกี้คืออะไร ใช้เพื่ออะไร และอธิบายสิทธิที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถควบคุมการเปิด/ปิดใช้คุกกี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) บุคคลสำคัญตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มีหน้าที่ตรวจสอบการเก็บรวบรวม (DC) ประมวลผลข้อมูล (DP) โดยจัดให้มี การรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีระบบการตรวจสอบ ว่าการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ PDPA

Real time policy

ด้วยความเป็น On cloud computing กฎหมายจึง update ให้เสมอ

สร้างนโยบายและสามารกแก้ไข ได้หลายครั้ง

On Cloud Programing ผู้ทำนโยบายจึงสร้างนโยบายได้เองหลายครั้ง เมื่อต้องการแก้ไขนโยบาย

เจ้าของข้อมูล ส่งและติดตาม คำรองได้เอง

End user self service

มีระบบให้เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสื่อสารกับเจ้าของข้อมูล

Data subject’s notification

Dashboard รายงานและวิเคราะห์ข้อมูล

BI Analytic Tools

Plan Bronze

เริ่มต้น 999 บาท

Plan Silver

เริ่มต้น 6,750 บาท

Plan Gold

เริ่มต้น 11,650 บาท