มาตรา 19 การขอความยินยอม สิทธิการถอนความยินยอม

มาตรา 20 การขอความยินยอมกรณีผู้เยาว์ ไร้ความสามารถ

มาตรา 21 แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่

มาตรา 22 เก็บเท่าที่จำเป็น

มาตรา 23 แจ้งวัตถุประสงค์ (Privacy Notice)

มาตรา 24 ห้ามเก็บข้อมูล เว้นแต่ข้อมูลตรงกับ 6 ฐาน

มาตรา 25 ห้ามเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จาก เจ้าของ เว้นแต่มีการแจ้งและได้รับความยินยอม

มาตรา 26 ห้ามมิให้เก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

มาตรา 27 ห้ามใช้หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับความยินยอม

มาตรา 28 การส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

มาตรา 29 การส่งโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลในเครือกิจการเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ

มาตรา 30 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลหรือให้เปิดเผยที่มา

มาตรา 31 สิทธิขอรับข้อมูล หรือให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น

มาตรา 32 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

มาตรา 33 สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้

มาตรา 34 สิทธิขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 35 ต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบัน

มาตรา 36 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ปัจจุบัน

มาตรา 37 จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย

มาตรา 38 การแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา 37(5)

มาตรา 39 บันทึกรายการสำหรับตรวจสอบ

มาตรา 40 หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล

มาตรา 41 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนใน 3 กรณี

มาตรา 42 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ Netka NDPP เป็นเครื่องมือทางไอที ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในบางมาตรา ได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น ไม่ได้ครอบคลุมกฎหมายทุกมาตรา