1Release 2.0.0
Features and enhancements
 • [Dashboard & Diagram] Data Privacy Diagram สำหรับดูภาพรวมในองค์กรณ์ ว่าในแต่ละบริการ มีการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง, กิจกรรมต่างๆ และมีความเสี่ยงในการจัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด โดยสามารถ drill down เข้าไปดู service summary, activity, Asset
2Release 1.1.0
Features and enhancements
 • [Consent Management] Consent Form (QR Code) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแบบฟอร์ม เพื่อขอความยินยอมในการจัดเก็บ รวบรวม หรือใช้ จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง QR Code เพื่อสะดวกสำหรับการขอความยินยอม
 • [Consent Management] Data subject summary สำหรับตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูล เพื่อดูประวัติการขอความยินยอม, เอกสารแนบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล, กิจกรรม หรือคำร้องต่างๆ
 • [Processing Activities] Record of Processing Activity (RoPA) หน้าแสดงการบันทึกรายการกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมาย มาตรา 39
 • [Analytics] Data Flow Auto Diagram เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นภาพการไหล หรือกิจกรรมของข้อมูลทั้งหมดใน life cycle
 • [DPIA] Data Privacy Impact Assessment เป็นเครื่องมือที่ช่วย ประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดการความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการประมวลผลข้อมูล
 • [Inventory] Service Summary ใช้สำหรับดูภาพรวมของแต่ละบริการ ที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กิจกรรมต่างๆ, RoPA, ความเสี่ยง, มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล, ประวัติการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, เอกสารแนบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • [UI/UX] Menu แสดงคำอธิบายเพิ่มเติม
3Release 1.0.6
Features and enhancements
 • [Privacy Policy] Privacy Policy version control (Save and preview history version)
 • [Cookie banner] Cookie banner enable to custom cookie preferences text button
 • [Cookie banner] Remove cookie banner header script (header script not required)
 • [Privacy Policy] Privacy Policy ,Cookie policy and cookie banner mobile view support
 • [Master] Change menu and module name
 • [Master data] Add new default master data
 • [RoPA] Record of processing activities report
 • [Data Subject] Automatic anonymize data subject when contract expired
Bug fixes
 • CSS main sidebar menu
 • Inactive service to disable cookie policy
 • Set retention day to require field
 • Set default status to show data subject request dashboard
 • Fix bug KYC process
 • Fix bug data subject duplicate submit request
 • Change log central report to Record of processing activities
 • Fix major, minor bug
 • Fix bug license checker (on premise version)
SaaS package
 • Silver
 • Gold
4Release 1.0.0
Features and enhancements
 • Privacy Policy generator
 • Privacy Policy template
 • Cookie Policy generator
 • Cookie Policy template
 • Cookie banner generator
 • Cookie discovery tool
 • BI analytics tool
 • DC/DP/DPO Obligation
SaaS package
 • Bronze