End-User Self-Service

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ได้มีการให้สิทธิและการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) ขั้นพื้นฐานไว้ คงเป็นการยุ่งยากและเพิ่มงานให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือองค์กรที่ต้องคอยรับเรื่องและบริหารจัดการในทุก ๆ คำร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะดีกว่าไหมถ้าบริษัทหรือองค์กรสามารถลดภาระเจ้าหน้าที่ พร้อมกับสร้าง User Experience ที่ดี ให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการส่งคำร้องและติดตามผลได้ด้วยตัวเอง ด้วย End-user Self-service