ฟังก์ชั่นการใช้งาน

บริหารจัดการคาร้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่รับคาร้อง การตรวจสอบ การดาเนินการ การบันทึกประวัติกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ การแจ้งผลการดาเนินการ และรายงานโดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

รองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายมาตราต่างๆ ได้แก่

  • มาตรา 19 สิทธิขอถอนความยินยอม
  • มาตรา 30 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูล หรือขอให้เปิดเผยที่มา
  • มาตรา 31 สิทธิขอรับข้อมูล หรือให้ส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  • มาตรา 32 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
  • มาตรา 33 สิทธิขอให้ลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้
  • มาตรา 34 สิทธิขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • มาตรา 36 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สามารถระบุรายละเอียดในคาร้อง ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และอีเมลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระบบงานหรือบริการ ประเภทคาร้อง มาตราที่จะใช้สิทธิ และรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถกาหนดเจ้าหน้าที่ที่จะมาให้บริการคาร้อง

สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการ และแนบไฟล์ในคาร้องได้

สามารถระบุว่าดาเนินการได้ตามคาขอหรือไม่ หากไม่ได้ก็สามารถระบุฐานกฎหมายที่ใช้พร้อมเหตุผลรายละเอียด


สามารถปรับเปลี่ยนสถานภาพคาร้อง ได้แก่ opened, in progress, fulfilled, pending, closed เป็นต้น


บันทึกกิจกรรมที่ได้ดาเนินการตั้งแต่สร้างคาร้องจนดาเนินการแล้วเสร็จโดยระบุวันที่ เวลา ผู้ดาเนินการ รายละเอียด


สามารถกาหนดระดับการให้บริการและแจ้งเตือนหากดาเนินการไม่เสร็จตามที่กาหนด


สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับคาร้อง เช่นการแสดงข้อมูลมาตรากฎหมายที่เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางานได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องไปค้นหาจากแหล่งอื่น


สามารถออกรายงานแต่ละคาร้องได้


สามารถส่ง email ไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้ดาเนินการเรียบร้อยเพื่อขอปิดคาร้อง


มี dashboard แสดงคาร้องทั้งหมดและสถานภาพ โดยสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละคาร้องได้สนใจติดต่อ