ฟังก์ชันการใช้งาน

ช่วยให้เจ้าหน้าที่สื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องต่างๆอย่างเป็นระบบไม่กระจัดกระจาย ลดภาระเจ้าหน้าที่ด้วยการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมกันในคราวเดียวโดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

สามารถเลือกระบบงานหรือบริการ และแสดงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบงานหรือบริการ


สามารถเลือกเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือหลายคน และส่ง email ในคราวเดียว

สามารถแสดง template ข้อความที่จะแจ้ง ตามประเภทการแจ้งดังต่อไปนี้

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น
  • การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  • การขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  • การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  • การขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  • การขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  • การแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

สามารถให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกดปุ่มยินยอมหรือไม่ยินยอมทาง email กรณีการขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

สามารถออกรายงานการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีข้อมูล เช่น วันที่ส่ง บริการ ประเภท หัวข้อ สถานภาพการส่ง และ email address ที่ส่ง


สนใจติดต่อ