ฟังก์ชั่นการใช้งาน

แสดงสถานะภาพและความเชื่อมโยงของข้อมูลออกมาเป็นแผนผัง Data Privacy Diagram เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลได้โดยง่าย สร้างความเข้าใจให้แก่ DC, DP และ DPO โดยมีการแสดงประเภทข้อมูลได้อย่างชัดเจน
NDPP สามารถแสดงสถานภาพและแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่าง Organization, Entity, Asset, Service, Activity ออกมาเป็นแผนผัง Data Privacy Diagram เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลได้โดยง่าย ไม่สับสน สร้างความตระหนักเข้าใจให้แก่ DC, DP และ DPO ได้อย่างชัดเจน โดยมีการแสดงกล่องข้อมูลเป็นเฉดสีต่างๆ ตามประเภทของข้อมูล

และจะแสดงรายละเอียดข้อมูลได้ทันที เมื่อนำ Mouse ไปวาง (Over) ที่ Icon ดังกล่าว เช่น
กล่อง Service ข้อมูลที่แสดง เช่น Sensitive data, risk, security measures, security audit
กล่อง Activity ข้อมูลที่แสดง เช่น ฐานในการประมวลผลข้อมูล (Legal basis for processing)
กล่อง Activity ข้อมูลที่แสดง เช่น ประเทศปลายทางมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือไม่

สนใจติดต่อ