ฟังก์ชั่นการใช้งาน

แผนผังการไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจากต้นทาง ที่มีการเก็บ รวบรวม ว่าข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกนำไปประมวลผลกับบริการ และกิจกรรมใดบ้าง แสดงความเชื่อมโยงไปยังทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำลายข้อมูล ตามวงจรชีวิตของข้อมูล
NDPP สามารถแสดงแผนผังการไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Flow Diagram) จากต้นทาง ตั้งแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เริ่มทำการเก็บ รวบรวม ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ว่าข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกนำไปใช้หรือถูกประมวลผลกับบริการ (Service) และกิจกรรม (Activity) เรื่องใดบ้าง โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงไปยังทรัพย์สิน (Asset) ที่เกี่ยวข้อง ไปตลอดจนกระบวนการทำลายข้อมูล (Disposal) ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายตามวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สนใจติดต่อ