ฟังก์ชั่นการใช้งาน

แสดงภาพการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศออกมาเป็นแผนผัง (Diagram) โดยระบุว่าประเทศปลายทางมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หรือไม่ ตามข้อกำหนดมาตรา 28 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามข้อกำหนดมาตรา 28 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากหน่วยงานมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (Cross-border Personal Data Transfer) ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย/สัญญา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญเท่านั้น

เพื่อเป็นง่ายต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ผลิตภัณฑ์ NDPP สามารถแสดงภาพการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศออกมาเป็นแผนผัง (Diagram) โดยระบุว่าประเทศปลายทางมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หรือไม่ (ดังตัวอย่างดังภาพ สีเขียวคือมี และ สีแดงคือไม่มี)

NDPP จะมีการอัปเดตฐานข้อมูลรายชื่อประเทศให้ทันสมัยอยู่ตลอด โดยอ้างอิงจาก https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide

Consent Summary Report
NDPP มีรายงานสรุปการขอความยินยอม (Consent) สำหรับแต่ละบริการ (Service) โดยสามารถแสดงรายงานถึงจำนวนของ Consent ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมและไม่ให้ความยินยอม ดังนี้
แยกตามช่องทางที่ขอความยินยอม (By Channel) เช่น อีเมล, เอกสาร เป็นต้น
แยกตามเอกสารที่มีการปรับปรุง (By Revision)
สนใจติดต่อ