ฟังก์ชั่นการใช้งาน

เป็นรายงานสรุปเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติได้สอดคล้องและตรงกับกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือไม่ ซึ่งรายงานจะแสดงการเปรียบเทียบตามมาตราต่างๆของ PDPA ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามาตราใดบ้างที่ยังไม่คอมไพล์ โดยสามารถแสดงแยกเป็นแต่ละองค์กร, หน่วยงาน, บริการ และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของผลการดำเนินการ ซึ่ง NDPP สามารถตรวจสอบได้ถึง 21 มาตรา รวมทั้งหมด 86 หัวข้อ
เป็นรายงานสรุปเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติได้สอดคล้องและตรงกับกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือไม่ ซึ่งรายงานจะแสดงการเปรียบเทียบตามมาตราต่างๆ ของกฎหมาย PDPAPDPAให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามาตราใดบ้างที่ยังไม่คอมไพล์ โดยสามารถแสดงแยกเป็นแต่ละองค์กร, หน่วยงาน, บริการ และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของผลการดาเนินการ ซึ่ง NDPP สามารถตรวจสอบได้ถึง 21มาตรา รวมทั้งหมด 86หัวข้อสนใจติดต่อ