BI Analytic Tools

เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) และเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ รับคำร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการและติดตามผล ให้เป็นไปตามระดับการให้บริการ (Service Level Agreement หรือ SLA) จะต้องอาศัยเครื่องมือตัวช่วย ไม่ว่าจะเป็นรายงาน (Report) และ Business Intelligence (BI) tool มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเป็น Dashboard ได้อย่างชัดเจน